Sexo lesbico gratis 504157

Please enter a comment. Por favor escribe tu nombre. Sorry, could not submit your comment. I would come on both their faces, let them eat all that juice.


  • Quick Links.
  • el hundido de armallones;
  • Besando: videos - BEST And FREE - Tube Videos De Porno?
  • Japonesas lesbianas.
  • mujer busca hombre chile 2019?

I agree there gg They both know how to suck a pussy and they can suck mine anytime mmmmm 1 0 Responder Submit Reply. December 15, GrannyLOver December 15, So would like to bury my hard cock in both of them The granny can lick my pussy anytime. Chris September 23, This stunning blonde is simply great! It would be nice to fuck her hard. Stirner March 28, Download Full Video. Add To Collection. Please login o register to add a video to collections.

Iniciar sesión. Recuérdame en este equipo. Forgot password? Reenviar correo electrónico de activación. Don't have an account? Sign Up. By signing up, you agree to our Terms of use. Already have an account? Sign In. No Ads. Mobile Friendly Browsing. Try VIP. Hottest Videos View More. Nuevos vídeos View More.

Popular Tags japanese japan japanese mature mom big tits homemade young massage arab granny www 89 com masturbation big boobs blonde cumshot brunette babe natural tits adriana chechik gangbang View All. Recent Searches Clear all. Popular Tags. Brazzers Videos: Family Strokes Videos: Fake Taxi Videos: Bertan, eraikin eta elementu berezien katalogo bat jasotzen da honakoetan oinarrituta: Horiek guztiak artatu egin behar dira, beraiei aplikatu beharreko erregimen orokorra ezarriz.

Azken horiek hitzez hitz jaso dira aipatutako manuaren honako ataletan: Argala Enparantzako eskola zaharrak kokatuta dauden eraikina da katalogoan jaso den eraikinetako bat. Eraikin hori, Udalbatzaren erabakiz, Udaletxe berria izatera pasatuko da etorkizunean. Horretarako, pauso handiak eman dira dagoeneko; esaterako, aipatutako eraikinaren zaharberritze-proiektua idazteko kontratazioa. Esan beharra dago kontratu horren baldintzen artean sartu direla atariaren eta egungo fatxadaren mantentzea, bai eta bestelako elementu bereziena ere. Hartara, eraikina katalogoan sartu zeneko helburua mantentzea lortzen da, hau da, udalerrian tradizio handiko irudia artatzea, beste inolako berezitasun sakonagoetan sartu barik.

A tal fin, ya se han dado pasos importantes como la contratación de la redacción del proyecto de rehabilitación de dicho edificio. Asteazkena — 56 — Artistikoaz arduratzen diren administrazio eskudunen aldetik. Horren inguruan, gainera, ez da inoiz proposamenik ere egin; ondorioz, eta lehenago esan bezala, eraikin horrek duen babes bakarra udal mailakoa da, ez gehiago ez gutxiago.

Miércoles, 6 de mayo de Hori guztia kontuan hartuta, eta Artatu beharreko Intereseko Eraikin eta Elementuen Udal Katalogoan etorkizunean eragin handiagoa izango duen aldaketa egin ahalko bada ere, egungo xedapenak Katalogotik kanpo uzten du Argala Enparantzan dagoen eskola zaharren eraikina, dagokion babes-erregimena zehatzen duelarik. A tal respecto, es de señalar que el referido edificio no se encuentra ni inventariado ni calificado por parte de las administraciones competentes en materia de Patrimonio Histórico-Artístico, ni existe propuesta alguna para su inventariado o calificación, por lo que el nivel de protección que afecta al mismo es el municipal, en los términos ya consignados.

Arrigorriagako Udalaren Plangintzako Arau Subsidiarioen Ondorioz, eta lege beraren Argala Enparantzako eskola zaharretako eraikinean esku hartu eta horri erabilera berria ematea ahalbidetzen duen erregimenak zera ezartzen du: Hirugarren Erabakia: Ortuellako udalerrian udal etxebizitza tasatua arautzeko udal ordenantza behin-behinean onartzea.

Informazio-epea zabaltzen da, 30 egunekoa, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita, eta egoki deritzen alegazioak aurkezteko. Aipatutako epea igarota, alegaziorik aurkeztu ezean, ordura arte behin-behinekoa zen akordioa behin-betiko bihurtuko da, aldizkari honetan ordenantzaren testu osoa argitaratuz. Ortuellan ko maiatzaren 4a. Tercer Acuerdo: II II Ortuella, a 4 de mayo de Ibilgailuaren titularrak modu berean erantzungo du, hark identifikatutako gidariari ezin zaionean salaketa jakinarazi, eta aipatu titular hari egotzi liezaioken arrazoiarengatik denean.

Basaurin, ko apirilaren 29an. En Basauri, a 29 de abril de Trafiko araudia urratzeagatiko salaketen aurka aurkeztutako alegazioak gaitzesteko ebazpenak ezin izan zaizkie berariaz jakinarazi jarraian zerrendatuta dauden pertsona fisiko edo juridikoei, hainbat arrazoirengatik. Proposatutako frogak gaitzetsiko dira, gertakariak ikertu eta kalifikatzeko edo egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko ez direlako beharrezkoak. Aurkeztutako alegazioak gaitzetsiko dira, salaketen oinarri izan ziren gertakariek eta zuzenbideko oinarriek balio berbera daukatelako alegazio horiek gorabehera.

Asteazkena — 58 — 3. Espedientean adierazitako zenbatekoa daukan zehapena proposatuko da. Horrenbestez, Zinegotziak hau ebatzi du: Ebazpen-proposamena berretsiko da eta titularrei espedientean agertzen diren zehapenak ezarriko zaizkie. Aurka egiteko bideak: Espedientea interesdunaren eskura dago Udaltzaingoaren Arloko bulegoetan Isun Saila , Bidearte kaleko Bertan espedientea aztertu ahal izango du. Zure erosotasunerako, deitu aldez aurretik telefono-zenbaki honetara: Borondatez ordaintzeko aldian, epea 30 lanegun izango da hau argitaratzen denetik aurrera.

Ordaintzeko lekua. Borondatez ordaintzeko aldian: Lugar de pago. En periodo voluntario: Para ello debe ponerlo en conocimiento de la Sección de Recaudación por teléfono ; fax: Ordaintzeko era eta tokia: Lugar y forma de pago: Asteazkena — 59 — — Ordainketa helbideratzeko aginduz: Horretarako, Zerga-bilketako Atalaren jakinean jarri behar duzu, modu hauetako batean: Helbide elektronikoa: Abisu garrantzitsua: Arau-hauste larriak direnean, gidatzeko baimena edo lizentzia indargabe uzteko zigorra ezarri daiteke, hiru hilabete arte.

Arau-hausteak oso larriak direnean, zigor hori kasu guztietan ezarriko da. Miércoles, 6 de mayo de — Ordenando la domiciliación de pago: Para ello debe ponerlo en conocimiento de la Sección de Recaudación por: Aviso importante: Medios de impugnación: Ebazpen honen aurka, zeinak amaiera ematen dion bide administratiboari, administrazioarekiko auzitarako errekurtsoa jarri ahal izango duzu, hau argitaratu ondorengo bi hilabeteko epean, Bilboko Administrazioarekiko Auzitarako Epaiteagian.

Hori guztia 8. Hori guztia egiteak ez dizu eragozpenik sortzen hala ere, egoki iruditutako beste helegite edo ekintzak egiteko, zure eskubideak hobeto babesteko helburuz. Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos. RGC Salatuak Isunen Departamenduan espedientea aztertzeko aukera izango du, entzuna izateko eskubidearen aplikazioan.

Miércoles, 6 de mayo de Baldin eta arau-haustea egindako datan, salatua izan dena ez balitz ibilgailuaren titularra, jabe berriaren datuak eman behar ditu Udaletxeko erregistroan, eta hor titular berriaren izena, abizenak, NAN eta helbidea adierazi behar ditu, eta Trafikoko Buruzagitza Probintzialak egindako dokumentazio egiaztagarria aurkeztu. Horretarako, Zerga-bilketako Atalaren jakinean jarri behar da, modu hauetako batean: Aipatu epea eten egingo da, salatuak Administrazioaren edozein jardueraren berri izaten duenean, edo administrazioak horren identitatea edo helbidea egiaztatu nahi duenean, eta baita, jakinarazpena egiten duenean.

Baldin eta, prozedura hasi zenetik urtebeteko epean, ez balitz ebazpen zigortzailerik egin, hori iraungita geratuko da, eta jarduerak artxibatu egingo dira, honako kasu hauetan izan ezik, hau da, Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segurtasuneko gaietan Prozedura Zigortzaileari dagokion Arautegiko 2. Indarren dagoen eta an onartu zan trafikoko Ordenatzaren arabera, bertan behera itxitako ibilgailutzat jo behar dira kalean hile bitik gora geldirik dagozanak edo ageri dabien hondatu itxuratik bertan behera itxitakotzat jo leikezanak.

Legea onartu zan, bere 2. Udaltzainek ekarritako datuen arabera bertan behera itxitakotzat jo leike Mercedes E- M HU ibilgailua, eta beraz hiri-hondakin solidoen trataera emongo jako. Indarren dagoen legeriak emoten deustan aginpidez, hauxe agintzen dot: Hiri-hondakin solidotzat jotea bertan behera itxitako ondoko ibilgailua: Iragarki hori kaleratu ondoren hamabost eguneko epean jabeak auto hori erretiratzen ez badau, txikitu egingo da ibilgailua.

Abadiñon, ko apirilaren 16an. De acuerdo con los datos aportados por la Policía Municipal, puede considerarse como abandono el vehículo Mercedes EM HU y por tanto darle el tratamiento de residuo sólido urbano. En uso de las atribuciones que me otorga la vigente legislación, vengo a disponer: En Abadiño, a 16 de abril de Erakunde esleitzailea 1. Zaldibarko Udala. Ayuntamiento de Zaldibar. Kontratuaren gaia 2. Objeto del contrato a Kontratu mota: Zaldibarko Olazarko biribilgunetik industrialdera iristeko sarbide berriko obrak.

No hay lotes. Lehiaketa-iragarkia zein aldizkari ofizialetan eta noiz argitaratu zen: Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, Tramitazioa eta esleipen-modua 3. Tramitación y procedimiento de adjudicación a Tramitazioa: Varios criterios de selección. Lehiaketaren oinarrizko aurrekontua: Presupuesto base de licitación: Esleipena 5. Adjudicación a Eguna: Urbelan, SA eraikuntza enpresa. Urbelan Empresa Constructora, S. Zaldibarren, ko apirilaren 27an. Jendaurreko erakustaldia amaitutakoan erreklamaziorik aurkeztu ez bada, behin betiko onetsitzat hartuko da eta bere testu osoa argitaratuko da.


  • Categorías?
  • Parejas - 206,284 Vídeos.
  • sexo lesbico - porno gratis diario!
  • zelina vega: Resultados de la búsqueda de vídeos?
  • Asa Akira the best anal pacohivy.ml - pacohivy.ml.

Mendexan, ko apirilaren 7an. Juaristi Leniz En Mendexa, a 7 de abril de Asteazkena — 64 — xako udalerriko lurzoru urbanizaezinaren edo landalurraren erabilera arautuko duen Udal Ordenantza. Jarraian, Ordenantzaren testu osoa iragartzen da: A continuación se procede a la publicación del texto íntegro de la citada Ordenanza: El objeto de esta Ordenanza es desarrollar lo dispuesto por las Normas Subsidiarias de Ordenación del Municipio de Mendexa en relación con los usos del suelo no urbanizable o rural.

En los suelos que las Normas Subsidiarias de Ordenación de Mendexa califican como no urbanizable o rural queda expresamente prohibido edificar cualquier tipo de edificio que pueda ser utilizado como vivienda. Horretarako, mota horretako eraikuntzarako baimen-eskatzaileek beren-beregi adierazi beharko dute eskarian eraikinak beteko dituen nekazaritza edota abeltzaintza erabilera zehatzak azaldu beharko dituzte, eta horrez gain, eraikitzeko den eraikina zehaztutako erabiletarako egokia eta nahikoa dela bermatu eta errespetatu beharko dute.

Nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizpenerako funtsean, merkaturatzeko- titularrak enpresarialki antolatutako ondasun eta eskubideen multzoa. Beti ere, titularrak edo titularrek beharkizun hauek betetzen dituztela egiaztatuz gero, proiektu teknikoarekin batera, eraikin berria eraikitzeko baimena eskatzerakoan: El conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente, que un titular destina a la producción agrícola o ganadera fundamentalmente para su comercialización.

Estrellas porno

En todo caso siempre que los o las solicitantes justifiquen en la propia solicitud de licencia de edificación y por medio del correspondiente proyecto técnico que cumplen las condiciones que a continuación se citan: Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailaren ziurtagiria, ustiapenaren ezaugarriak eta beronek hartzen dituen ondasun eta eskubideak zehazten dituena.

Certificación del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia en el que se señalen las características, bienes y derechos de la explotación. Interesatuak ustiapen horretan gutxienez Nekazaritzako Lan Unitate NLU bat betetzen duela justifikatzea, eta ustiategiak eraikin baten premia duela frogatzea. Justificación de que los o las personas interesadas poseen en la citada explotación al menos una Unidad Trabajo Agrario UTA y que justifique la necesidad de la nueva edificación. Titularrak beharrean jardun duela eta 65 urte bete gabe dituela frogatzea. Demostrar que el titular desarrolla su trabajo en la explotación y que no ha alcanzado la edad de 65 años.

Jabetzako eskrituren kopia aurkeztea, ustiapenaren titularrak gutxienez Eraikina hartuko duen lursailak, berriz, 4. Presentar la copia de las escrituras de propiedad, justificando que la persona titular de la explotación es al menos propietaria de una superficie de Ustiategia zuzenean landu edo zuzentzen duela justifikatzea. Era berean, Gizarte Segurantzako Nekazaritzako Erregimen Berezian gutxienez bost urte lehenagotik alta emanda egotearen ziurtagiria ere aurkeztu beharko du. Justificación de que se trabaje o dirija directamente la explotación. Asimismo, documento acreditativo de estar dado de alto en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social al menos cinco años antes.

Azken bost urteetako PFEZ aitorpenen kopiak edo, kasuan kasuko, nekazal jardueren etekinen aitorpenen kopiak aurkeztea. Agiri horietan nekazaritza eta abeltzaintzako jardueren etekinak zehaztu beharko dira. En estos documentos deben de expresarse concretamente los beneficios de la actividad agrícola o ganadera. Halaber, lurzatiaren eta ustiategiaren jabeak nekazaritza edota abelzaintza jarduera burutzen duela adieraziko da, metro karratuak zehaztuz, eta eraikitako eraikina oso-osorik nekazaritza edota abelzaintza ustiategiaren zerbitzura dagoela zehaztu.

La licencia no puede ser transferida, salvo que esta sea transferida con toda la explotación, y el o la nueva titular justifique, por medio de la presentación de todos los documentos citados en el artículo 4, que se dedica a una actividad agraria o ganadera. Eta udalak beharrezkoak izan daitezkeen errebisio, ikuskapen eta konprobazioak egingo ditu holako edozein arau-hauste ekiditeko. Udalak berehala debekatuko du erabilera berria. Baimendu gabeko erabilerak bere horretan diraun bitartean, udalak edozein motako udal zerbitzu guztiak kenduko dizkio eta bitarteko egingo du dagokien erakundeekin urez eta argiz ez ditzaten hornitu.

En Mendexa, a 7 de abril de Juaristi Leniz II II Guzti horiek Jabetzaren Erregistroko inskripzioan jaso beharko Antolamenduz kanpo geratzea Jabetzaren Erregistroan idatziko da, legez ezarrita dagoen eran eta jabearen kontura. Alkatetza Dekretuz Angela Zabala Esteban, biztanleen Erroldan baja emateko espedienteari hasiera eman zitzaiola, Udal Batzen Lurralde Mugaketa eta Biztanleriaren 54 artikuluan ezarritako betekizunak hautsiz errol- En Sopelana, a 18 de marzo de Hori horrela, aurrez aipatutako Dekretuz interesatuari hamar eguneko epea eman zitzaiola Bajarekin ados zegoen ala ez adieraz zezan eta bestela, bidezko alegazioak aurkez zitzan.

Resultando que por el Decreto anteriormente mencionado se otorgó un plazo de diez días a los interesados con el fin de que manifestaran si estaban o no de acuerdo con la Baja y presentaran, en su caso, las alegaciones oportunas. Hori horrela, nahiz eta saiatu, ezin izan denez Dekretuaren jakinarazpena egin, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Iragarki Taulan argitaratu dela. Hori horrela, jendaurrean jarrita egon den epean ez dela inolako alegaziorik egin. Resultando que durante el periodo de exposición no se efectuó alegación alguna y, Kontuan izanda, Erroldatze Kontseiluaren Lurralde Saileko Lehendakariak, Kontseilu horren Lurralde Sailaren bileraren ondoren, ofizioz erroldatik kanporatzearen aldeko txostena eman duela.

Considerando el Informe favorable para el desempadronamiento de oficio comunicado por el Presidente de la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, tras la reunión de la Sección Provincial de dicho Consejo. Angela Zabala Esteban, biztanleen udal erroldan baja ema- 1. Desempadronar de oficio a Angela Zabala Esteban. EAO , 2 hilabeteko epean jakinarazpen hau jaso ondoko egunetik zenbatuta. Sopelanan, ko apirilaren 23an. En Sopelana, a 18 de marzo de Asteazkena — 67 — Hori horrela, aurrez aipatutako Dekretuz interesatuari hamar eguneko epea eman zitzaiola Bajarekin ados zegoen ala ez adieraz zezan eta bestela, bidezko alegazioak aurkez zitzan.

Kontuan izanda, Erroldatze Kontseiluaren Lurralde Saileko Lehendakariak, Kontseilu horren Lurralde Sailaren bileraren ondoren, ofizioz erroldatik kanporatzearen aldeko txostena eman duela. Miércoles, 6 de mayo de Resultando que por el Decreto anteriormente mencionado se otorgó un plazo de diez días a los interesados con el fin de que manifestaran si estaban o no de acuerdo con la Baja y presentaran, en su caso, las alegaciones oportunas.

Resultando que durante el periodo de exposición no se efectuó alegación alguna y, Considerando el Informe favorable para el desempadronamiento de oficio comunicado por el Presidente de la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, tras la reunión de la Sección Provincial de dicho Consejo. En Sopelana, 23 de abril de Miércoles, 6 de mayo de Hori horrela, nahiz eta saiatu, ezin izan denez Dekretuaren jakinarazpena egin, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta iragarki taulan argitaratu dela.

Dekretu honen berri Udaleko Estadistika Sailari eta M. Miércoles, 6 de mayo de Hori horrela, jendaurrean jarrita egon den epean ez dela inolako alegaziorik egin. Jorge Herrero Ochoa, biztanleen udal erroldan baja ema- 1. Desempadronar de oficio Jorge Herrero Ochoa. No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse el lugar donde reside en la actualidad don Juan Andres Alboniga Garcia, doña M.

Juan Andres Alboniga Garcia, M.

Videos Porno Lesbianas - pacohivy.ml

En Sopelana, a 23 de abril de Desempadronar de oficio a Marta Aguilar Delgado. Asteazkena — 72 — 3. Erakunde esleitzailea: Kontratuaren xedea: Errotarte futbol zelaiko aldagelak egiteko obra 3. Construcciones y Reparaciones Montegui, S. Entidad adjudicante: Objeto del contrato: La ausencia del Alcalde-Presidente del 22 al 24 de abril de ambos inclusive. Que de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento al Alcalde en los casos de ausencia.

Miércoles, 6 de mayo de Hirugarrena. Iurretan, ko apirilaren 20an. En cumplimiento de los artículos Are gehiago, norberaren osasuna eta ingurumen osasuna eskutik doazela esan dezakegu. El derecho a la protección de la salud y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado son derechos de todos y todas. Horregatik, gaur egun mundu osoak nabaritzen duen klima aldaketak eragin handia du ingurumenean, baita biztanleengan ere. Gizakien jarduera ugarik kaltetzen dute ingurumena eta, haietako askok, atzera egin ezinezko moduan.

Horren froga, kasu askotan, agerikoa da; beste kasu batzuetan, ikerketa zientifikoek frogatu dute; eta, kasu batzuetan, epe laburrera frogatzea zaila da, baina zantzu guztiek adierazten dute arriskutsua dela. Klima aldaketa arazo globala da, baina gutariko bakoitzak horretan eragiteko ahalmen nahikoa dauka. Gura eguneroko jokaeran aldaketa txikiak egiteak ere berotegi efektuko gasen isurpenak saihesten lagun dezake, gure bizi-kalitateari kalterik egin gabe.

Incluso los pequeños cambios en nuestro comportamiento cotidiano pueden contribuir a evitar emisiones de gases de efecto invernadero sin que ello afecte a nuestra calidad de vida. Hala, klima aldaketaren aurkako Balmasedako udal ordenantza tokiko udalbatzen ardura ere baden politika bati estaldura juridikoa emateko sortu da ingurumen arazoei ikuspegi globaletik eta lokaletik aurre egiteko irizpideak udalak klima aldaketaren aurkako borrokako arlo horretan politikak finkatzera bultzatzen ditu.

Politika horren osagaietako bat klima aldaketaren aurkako ordenantza onartzea da, hain zuzen. Ordenantza honek esanahi berezia du; izan ere, honen bidez klima aldaketari orain ez duen ikusgarritasuna eman nahi zaio. Gaur egunera arte klima aldaketaren inguruan bultzatutako ekimen partzialek arazoa osorik agertu behar diete herritarrei eta administrazio publikoari; bestalde, ekimen horiek argi utzi behar dute zer nolako erantzunak eman nahi diren tokiko eremuan arazo garrantzitsu hori konpontzen laguntzeko.

Miércoles, 6 de mayo de Ekintza globala klima aldaketari buruzko Kyotoko Protokoloan finkatu zen; protokolo hori nazioarteko akordioa da eta berotze globala eragiten duten sei gasen isurketak murriztea du helburu: Hori lortzeko, planak nabarmendu egiten du tokiko administrazioaren eginkizuna; bai bultzatu beharreko jarduerengatik, bai herritarrengandik hurbil dagoelako.

Beraz, ezinbestekoa da jarduera horiek modu koordinatuan egitea, Udalsarea 21en bidez, hots, iraunkortasunerako Udalerrien Euskal Sarearen bidez. Klima aldaketaren aurkako politika tokiko beste politika batzuen barruan dago, eta haiek guztiak askotariko balio juridikoak dituzten arauetan eta testuetan daude bilduta: Politika hori bideratzeko, ordenantzaren testuan tokiko administrazioek dituzten tresnak eta baliabideak azaltzen dira: Inbentario horretatik sortuko da Klima Aldaketaren aurkako Programa.

Azkenik, klima aldaketaren aurkako politika bultzatzeko ezinbestekoa da herritarrek haren garapenean parte hartzea Zalantzarik gabe, edozein jarduera publikok errealitatea eraldatzeko gaitasun gutxiago izango du, baldin eta herritarrek ez badituzte politika politikoak beren egiten. Errealitate hori bereziki nabarmena da klima aldaketaren esparruan. Arrazoi horiengatik guztiengatik, Klima Aldaketaren aurkako Udal Ordenantza onartu da, gai horrekin lotutako politika publikoetan herritarren esku-hartzea sustatzeko tresna juridiko gisa.

Aalborgeko Konpromisoekin bat eginez eta iraunkortasunaren aldeko politika bat bultzatzeko apustua oinarri hartuta. Asteazkena — 75 — — Klima aldaketa, Udalaren erantzukizuna: Udalak berotegiefektuko gasen isurketak murrizteko eta klima aldaketaren ondoriozko arriskuak murrizteko neurriak hartzea: Pertsona guztiek ingurumen gaietako informazioa jasotzeko eskubidea dute, batez ere klima aldaketarekin lotutako gaien inguruan. Alkatea, zinegotzi ordezkariak edo arauen bidez finkatutako organoak dira informazioa helarazteko arduradunak. Informazioa eskuratzeko eskubidearen ondorioz, aipatutako agintariek derrigorrez eman behar diete herritarrei klima aldaketaren aurkako borrokari buruz duten informazio ofizial guztia.

Udal agintariak euskarri informatiko egokienean emango ditu informazioak, herritarren eskariei jarraiki, eta euskarri digitalak lehenetsiz. Agintariek ezin izango dute euskarri digitalik ukatu, udalean halakorik badago. Hala gertatuko balitz, informazioa jasotzeko eskubidea urratutzat joko da.

Informazioa emateko ezezkoa arrazoi jakinen ondorioz eman daiteke soilik; halako kasuetan, herritarrei informazioa non bilatu azaldu behar zaie, baita gaiaren inguruan legez finkatuta dauden baliabideen berri eman ere. Informazioa eman behar duen agintariak eskatzailearen ezaugarri fisikoei eta, kasuan-kasuan, eskatzailearen mugei ondoen egokitutako informazioa eman beharko du. Tokiko agintari eskudunak informazio iraunkorrerako sistema bat finkatu behar du, klima aldaketaren aurkako borrokarekin lotutako datu guztiak bilduz.

Aurreko atalean adierazitako informazioak formatu digitalean eta zuzenean sarean ikusteko modukoa izan behar du, ohiko formatuez gain. Tokiko agintariak modu frogagarrian publikoki aurkeztutako informazioa 4. Miércoles, 6 de mayo de arrazoi izango da; eskatzaileari eskatutako informazioa lortzeko modua adierazi beharko zaio.

Ingurumen gaiekin lotutako informazio mekanismoek informazio gardena eta iraunkorra bermatu beharko dute. Teknikoki konplexuak diren informazioak haiek ulergarriagoak egiteko laburpenekin edo azalpenekin aman beharko dira.

Escena lésbica en Gran Hermano Bulgaria

Herritarren parte hartzeko eskubidea modu zehatzean finkatu behar da, benetako parte hartzea bermatze aldera. Helburu horrekin, Klima Aldaketaren aurkako Udal Programaren barruan, partehartze hori bermatzen duten mekanismo edo tresnak aurreikusiko dira. El derecho de participación de la ciudadanía debe establecerse de forma concreta y precisa, permitiendo una participación real y efectiva.

El derecho de participación debe producirse en la forma y momento en que las opciones y alternativas estén abiertas y permitan un contraste de posiciones. Partaidetza eskubidea aukerak eta alternatibak irekita daudenean eta iritziak eztabaidatu daitezkeenean gauzatu behar da. Herritarrek oharrak, alegazioak eta proposamenak aurkezteko eskubidea dute.

XVIDEOS.COM

Agintari publikoek derrigorrez erantzun beharko diete aurreko atalean aipatutako esku-hartzeei: Partaidetza eskubidea eragozten duen erantzunik eza gertatuko balitz, prozedura aurkaratu ahal izango da, hura amaitu gabe ere; erantzun egokirik ezean, ezinezkoa baita partaidetza eskubidea behar bezala gauzatzea. Prozedura amaitzean, argi azaldu beharko da zer nolako partehartzea garatu den: Aurreko atalean aipatutako betekizunen ondorioz, herritarrek programa beta dadila eskatzeko eskubidea izango dute, bertan aurreikusitako zerbitzuak barne 1.

Balmasedako tokiko erakundeak Udalak eta udalerriak isurtzen dituen berotegi efektuko gasen inbentarioa egingo du; inbentario horretatik abiatuz, gal horren inguruko tokiko politika garatuko da. Klima Aldaketaren borrokarako Udal Programak finkatuko ditu tokiko politikaren gida-lerroak, 9. Hirigintza planeamendurako eta udal plangintzarako tresnek klima aldaketa arintzeko eta klima aldaketari egokitzeko neurriak finkatu beharko dituzte, haien diseinuaren hasierako faseetatik.

Tokiko eremuko politika fiskalak kontuan hartu beharko du klima aldaketaren aurkako borrokaren irizpidea eta, zehazki, ingurumenaren babesa, helburu orokor gisa. Klima aldaketaren aurkako borrokarako politikan, erakunde publikoak etengabe salatu behar dira galarekin lotutako sektoreekin akordioak lortzen, bereziki industria sektorearekin, lehen sektorearekin, zerbitzuekin eta eraikuntza sektorearekin. Hitzarmenak hitzarmen, kasu guztietan zorrotz aplikatu beharko da indarrean dagoen ordenamendu juridikoa. Miércoles, 6 de mayo de 6. Ezinbestekoa da gizartearen partehartzea klima aldaketaren aurkako borrokarako politiketan; izan ere, partehartze hori izango da jarduera publikoaren bideratzailea.

Botera publikoen funtzionamenduaren printzipio demokratikoa eta eraginkortasun printzipioa dira politika horren funtsezko zutabeak. Herritarrak heztea eta sentsibilizatzea ezinbestekoa izango da botera publikoen jardueran, Klima Aldaketaren aurkako Borrokarako Udal Programa honen barruan. Lizentzietan eta baimenetan Klima Aldaketaren aurkako Borrokarako Udal Programan finkatutako betebeharrak integratzea, bereziki instalazioaren edo jardueraren eraginkortasuna baloratzeko orduan, haren berotegi efektuko gasen isurketei dagokienez.

Klima Aldaketaren aurkako Borrokarako Udal Programan zehaztutako printzipioak eta betebeharrak aplikatuko zaizkie mankomunitatean edo hitzartuta burutzen diren botera publikoei eta zerbitzu publikoei. Larrialdi plan berrietan aurreikusi edo dagoeneko eginda daudenetan jaso beharko dira, beharrezkoa bada, klima aldaketaren ondoriozko fenomenoekin edo egoerekin lotutako aurreikuspenak.

Definizioa Artículo 8. Definición 1. Klima Aldaketaren aurkako Programa arlo horretako tokiko politikaren funtsezko tresna da Plan borren edukia eta ezaugarriak ondoren aipatzen dira. Klima Aldaketaren aurkako Udal Programa klima aldaketaren aurkako ordenantza orokorra indarrean sartu eta 12 hileko apean egin eta onartu beharko da. Programa alkatetzak zuzendu behar du eta alkatetzak berak sortuko ditu plana egoki kudeatzeko koordinazio-organo guztiak; izan ere, plan horrek udaleko sail la guztiak hartzen ditu barne.

Members Get More

Klima Aldaketaren aurkako Programak hainbat urtez iraungo du; hala ere, zenbait helburu estrategiko finkatuko dina epe ertainera eta luzera eta urteetarako hurrenez hurren. Epe hori igaro baino lehen Klima Aldaketaren aurkako Borrokarako Programa berri bat sortuko da, aurrekoa ordezkatzeko. Klima Aldaketaren aurkako Programaren eraginkortasuna urteko txosten baten bidez aztertuko da, baita programaren emaitzei buruzko hainbat daturen eta informazioren bidez ere.

Udalbatzak onartu beharko du txostena. Programak jarraipenerako adierazle batzuk definituko ditu, programak zer nolako aurrerapausoak egin dituen balioesteko eta urteko jarraipen txostena errazago egin ahal izateko. Klima Aldaketaren aurkako Programa aurreko atalean aipatutako txostenaren ondorioen arabera aldatu ahal izango da. Edukia Artículo 9. Contenido 1. Klima Aldaketaren aurkako Programaren abiapuntua berotegi efektuko faseen tokiko inbentarioa izango da.

Klima Aldaketaren aurkako Programaren helburu nagusiak berotegi efektuko gasen isurketak murriztea eta klima aldaketara egokitzea izango dira. Trafiko eta mugikortasun iraunkorrak kontuan hartu beharreko alderdiak izango dina Klima Aldaketaren aurkako Borrokarako Udal Programan. Asteazkena — 78 — 5. Klima aldaketaren aurkako politika eta erosketa publiko berdearen sustapena ere kontuan hartu beharko dira mugikortasunarekin, hornikuntza kontratuekin eta edozein motatako obrarekin lotutako zerbitzu publikoak emateko deialdi publikoetan.

Hirigintza Planak eta, oro har, lurraldean eragina duten plan guztiak Klima Aldaketaren aurkako Programan finkatutako parametroetan oinarrituz egin beharko dira. Klima Aldaketaren aurkako Udal Programak eraikuntza iraunkorra lortzeko helburuak eta irizpideak finkatuko ditu, eremu publikoan nahiz pribatuan, eraikin berrien eraikuntzan, eta haien birgaitze lanetan, arauen eta lizentzien bidez.

Programaren eduki funtsezkoeneko bat energia kontsumoa aurreztea eta eraginkortasuna izango da. Horretarako, beharrezko betekizun tekniko guztiak finkatuko dira, energia eraginkortasunez aprobetxatze aldera.